การมีส่วนร่วมของสังคม

NH Foods Group

ตระหนักถึงหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสังคมในการผลิตและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่ปลอดภัยสู่ผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงริเริ่ม สร้างระบบตรวจสอบและประเมินผลคุณภาพสินค้าที่ครอบคลุมเกือบทุกทวีป ทั่วโลก รวมถึง ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการผลิต สินค้าที่มีคุณภาพ และทำให้ผู้บริโภคมั่นใจถึงความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อาหารของเรา

กิจกรรมเพื่อรับผิดชอบสังคม

23 ตุลาคม 2564

กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 5

“บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ต่อเนื่องสำหรับการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าชุมชน ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหัวดลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 23 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ภายในกิจกรรมนั้น ได้มีการติดตามผลอย่างต่อเนื่องนับเริ่มจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปีที่ 1-4 ที่ผ่านมา โดยพนักงานได้ช่วยกันปลูกต้นไม้ ใส่ปุ๋ย ซึ่งโครงการ CSR ต่อเนื่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ 5 ในการจัดโครงการนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

10 ตุลาคม 2563

กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 4

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้ร่วมทำกิจกรรมCSR “โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 4” พื้นที่อยู่เขตป่าสงวนแห่งชาติป่าชัยบาดาล วัดป่าชุมชน ตำบลภูเขาน้อย อำเภอสนธิ จังหวัดลพบุรี เมื่อวันเสาร์ที่ 10 ตุลาคม 2020 ที่ผ่านมา ซึ่งจุดประสงค์ในการจัด CSR ตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่องนับเริ่มจัดตั้งโครงการตั้งแต่ปีที่ 1-3 ที่ผ่านมา ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

11 ตุลาคม 2560

กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 1

“บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ต่อเนื่อง โดยวางแผนเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าชุมชน ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2017 เป็นปีแรก ซึ่งภายในกิจกรรมนั้น เริ่มจากการสำรวจพื้นที่ และวางแผนในระยะยาวสำหรับการปลูกป่า จากนั้นได้มีการนำลงต้นไม้ เพื่อติดตามผลในระยะ 5 ปี ซึ่งโครงการ CSR ต่อเนื่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

20 กรกฎาคม 2562

กิจกรรม CSR ปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลคลองโคลน สมุทรสงคราม

“บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ปลูกป่าชายเลน ที่ตำบลคลองโคลน สมุทรสงคราม เพื่อร่วมฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าโกงกางที่เป็นแหล่งทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์ นอกจากนี้ยังได้ศึกษาระบบนิเวศและชมธรรมชาติความเขียวขจีของป่าชายเลนให้คงอยู่ต่อไป ซึ่งจุดประสงค์ในการจัด CSR ตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทได้มีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ชุมชน และรักษาสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ขอบคุณพนักงาน และผู้ประสานงานทุกท่าน ที่สามารถทำให้กิจกรรมนี้ดำเนินผ่านไปได้ด้วยดี


Top