กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 1

11 ตุลาคม 2560
แชร์ :

“บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด” ได้จัดกิจกรรมโครงการ CSR ต่อเนื่อง โดยวางแผนเป็นระยะเวลา 5 ปี สำหรับการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าชุมชน ตำบลเขาน้อย อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี โดยเริ่มต้นตั้งแต่ปี 2017 เป็นปีแรก ซึ่งภายในกิจกรรมนั้น เริ่มจากการสำรวจพื้นที่ และวางแผนในระยะยาวสำหรับการปลูกป่า จากนั้นได้มีการนำลงต้นไม้ เพื่อติดตามผลในระยะ 5 ปี ซึ่งโครงการ CSR ต่อเนื่องนี้ จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการมุ่งเน้นส่งเสริมความรับผิดชอบต่อชุมชนสังคม และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยืน ทางบริษัทฯ ขอขอบคุณทางผู้ประสานงานทุกท่านสำหรับความร่วมมือให้กิจกรรมนี้สำเร็จไปได้ด้วยดี

ข่าวสารและกิจกรรม

Top