นโยบายคุกกี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้คือไฟล์ข้อความซึ่งจัดเก็บอยู่ในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์มือถือที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล log เกี่ยวกับการใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ตของท่าน เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์จำนวนมากใช้คุกกี้ โดยรหัสคุกกี้ (Cookie ID) จะช่วยให้เว็บไซต์และเซิร์ฟเวอร์ต่าง ๆ ที่ถูกเข้าเยี่ยมชมสามารถแยกแยะอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแต่ละรายออกจากอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์รายอื่นที่ใช้รหัสคุกกี้อื่น ๆ
ท่านสามารถศึกษาเรื่องคุกกี้เพิ่มเติมได้ที่ https://www.allaboutcookies.org/.

บริษัทฯ ใช้คุกกี้อย่างไร และวัตถุประสงค์ในการใช้คุกกี้

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ทุกรายผ่านคุกกี้หรือเทคโนโลยีที่คล้ายคลึงกัน และบริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงการรับบริการทางอินเทอร์เน็ตของบริษัทฯ รวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้แพลตฟอร์มของบริษัทฯ โดยจะใช้เพื่อ
1. ทำให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถใช้งานได้
2. ทำให้ท่านเข้าสู่ระบบในบัญชีของท่านบนแพลตฟอร์มของบริษัทฯ ได้อย่างต่อเนื่องและปลอดภัย
3. จดจำความชอบของท่าน (เช่น ภาษาและขนาดตัวอักษรที่ชอบ เป็นต้น) บนแพลตฟอร์มและจัดระเบียบเนื้อหาข้อมูลรวมถึงการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่าน
4. ศึกษาพฤติกรรมการใช้งานของท่านเพื่อให้บริการแพลตฟอร์มที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงตามความสนใจของท่าน
5. ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเชิงวิเคราะห์/สถิติที่เกี่ยวกับพฤติกรรมโดยรวมของผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มเมื่อใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทฯ (เช่น ระยะเวลาในการใช้งาน (session duration) ค่าเฉลี่ยจำนวนหน้าเพจที่คนเข้าชมต่อครั้ง (pages per session) อัตราการตีกลับ (อัตราการเยี่ยมชมหน้าเดียวแล้วออก) (bounce rate) เป็นต้น) เพื่อพัฒนาให้แพลตฟอร์มสามารถใช้งานได้ง่าย รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
6. รักษาความปลอดภัยของเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่วยกำหนดวิธีการในการพัฒนาระบบ และ
7. ปรับเว็บไซต์ให้สอดคล้องกับความสนใจของท่านและทำให้แน่ใจว่าเนื้อหาของเว็บไซต์ถูกนำเสนออย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับท่าน

ประเภทของคุกกี้ที่ใช้

เว็บไซต์ของบริษัทฯ ประกอบไปด้วยคุกกี้ดังนี้
1. คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies): คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ใช้เพื่อจดจำการเลือกหรือตั้งค่าของท่านบนเว็บไซต์ของบริษัทฯ และช่วยให้เว็บไซต์ของบริษัทฯ สามารถแสดงข้อมูลลักษณะเฉพาะซึ่งตรงกับความต้องการของท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น ชื่อบัญชี/ชื่อผู้ใช้งาน ภาษา ตัวอักษร และรูปแบบแพลตฟอร์มที่ชอบ
2. คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies): คุกกี้สำหรับโฆษณาใช้เพื่อจดจำว่าท่านได้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มใดและใช้งานแพลตฟอร์มอย่างไรบ้างเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ บริการ และโฆษณาสินค้าที่เกี่ยวข้องกับความสนใจของท่านและเพื่อประเมินประสิทธิภาพของการจัดทำโฆษณาต่าง ๆ
3. คุกกี้ที่จำเป็นอย่างยิ่ง (Strictly Necessary Cookies): คุกกี้ทางเทคนิคเหล่านี้จำเป็นเพื่อให้แพลตฟอร์มทำงานได้อย่างเหมาะสมและช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและปลอดภัย
4. คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพ/เพื่อการวิเคราะห์ (Performance/ Analytics Cookies): คุกกี้เพื่อการประเมินประสิทธิภาพของแพลตฟอร์ม คุกกี้ประเภทนี้เก็บรวบรวมข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมแพลตฟอร์มและวิเคราะห์จำนวนและพฤติกรรมของผู้เยี่ยมชมเพื่อพัฒนาแพลตฟอร์มให้มีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งานมากขึ้น
5. คุกกี้ของบุคคลที่สาม (Third-Party Cookies): คุกกี้ประเภทนี้เป็นคุกกี้ที่ผู้ให้บริการภายนอกตั้งขึ้น เช่น Google Analytics ซึ่งใช้คุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อการวิเคราะห์ (Analytics Cookies)

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ จัดเก็บโดยใช้คุกกี้

บริษัทฯ ใช้คุกกี้เพื่อจัดเก็บข้อมูลของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ดังต่อไปนี้
1. ข้อมูลเกี่ยวกับท่านและการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ของท่าน: บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์และรูปแบบพฤติกรรม รวมถึงภาษาที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ใช้กิจกรรมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์บนเว็บไซต์ ทวีป ประเทศ เมือง เพศ อายุ และความชอบ อีกทั้งบริษัทฯ ยังบันทึกจำนวนผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ด้วย
2. ข้อมูลเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ของท่าน: ซึ่งรวมถึงคอมพิวเตอร์ไอพีแอดเดรส (IP address) ระบบปฏิบัติการ และประเภทเบราเซอร์ของท่าน

ระยะเวลา

คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ชั่วคราว (Session Cookies) ซึ่งจะถูกลบออกหลังจากที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ปิดเบราว์เซอร์
คุกกี้บางประเภทเป็นคุกกี้ถาวร (Persistent Cookies) ซึ่งรวมถึงคุกกี้ทั้งหมดที่ยังคงอยู่ในฮาร์ดไดรฟ์ของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จนกว่าผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หรือเบราเซอร์ของผู้เยี่ยมชมจะลบออก ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับวันหมดอายุของคุกกี้แต่ละรายการ คุกกี้ถาวรทั้งหมดจะมีวันหมดอายุเขียนไว้ในรหัสของคุกกี้ แต่ระยะเวลาหมดอายุดังกล่าวอาจแตกต่างกันไป คุกกี้ถาวรที่เว็บไซต์ของบริษัทฯ ใช้จะคงมีอายุอยู่ไม่เกิน 1 ปี เว้นแต่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์จะลบคุกกี้ดังกล่าวออกก่อนวันหมดอายุ
บริษัทฯ จะจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ของท่านตราบเท่าจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุข้างต้น โดยทั่วไปบริษัทฯ จะลบข้อมูลผู้ใช้งานเว็บไซต์ทุก 1 ปี

บุคคลที่อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

บริษัทฯ ใช้ข้อมูลเกี่ยวกับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ กับผู้ให้บริการซึ่งช่วยจัดการเว็บไซต์ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลเกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่านกับบริษัทโฆษณา ซึ่งเป็นข้อมูลดังกล่าวเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านเป็นการส่วนตัวได้

ความยินยอม

เว็บไซต์ของบริษัทฯ จะขอความยินยอมของผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์สำหรับการใช้คุกกี้ฟังก์ชันการทำงานของเว็บไซต์ (Functionality Cookies) คุกกี้เพื่อการโฆษณา (Advertising Cookies) และคุกกี้เก็บข้อมูลการใช้งานเพื่อประสิทธิภาพ/เพื่อการวิเคราะห์ (Performance/ Analytics Cookies) ท่านอาจเคยเห็นข้อความที่เด้งขึ้นมา (pop-up) เพื่อขอความยินยอมดังกล่าวเมื่อเข้าชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ เป็นครั้งแรก แม้ว่าโดยปกติแล้วข้อความที่เด้งขึ้นมา (pop-up) ดังกล่าวจะไม่ปรากฏขึ้นในการเข้าเว็บไซต์ครั้งต่อ ๆ ไป แต่ท่านสามารถถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ – โปรดดูวิธีป้องกันการใช้คุกกี้ด้านล่าง

วิธีจัดการและลบคุกกี้

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลอาจป้องกันการใช้คุกกี้ผ่านเว็บไซต์ของบริษัทฯ ได้ตลอดเวลาโดยตั้งค่าปิดการใช้งานคุกกี้ในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ และอาจปฏิเสธการตั้งค่าคุกกี้อย่างถาวรได้ นอกจากนี้ ยังอาจลบคุกกี้ที่มีการใช้แล้วได้ตลอดเวลาผ่านทางอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์อื่น ๆ ซึ่งอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ยอดนิยมทั้งหลายนั้นสามารถดำเนินการดังกล่าวได้ โปรดไปยังเมนู “ช่วยเหลือ” ที่เบราว์เซอร์ของท่านสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดทราบว่าหากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปิดการใช้งานการตั้งค่าคุกกี้ทั้งหมดในอินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ที่ใช้ (รวมถึงคุกกี้ที่จำเป็น (Necessary Cookies) บางฟังก์ชันการใช้งานของเว็บไซต์ของบริษัทฯ อาจไม่สามารถใช้งานได้ ท่านยังอาจเข้าไปยังเว็บไซต์ http://www.allaboutcookies.org/ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเบราว์เซอร์แต่ละชนิด อีกทั้งท่านจะพบรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการลบคุกกี้ออกจากคอมพิวเตอร์ของท่านพร้อมทั้งข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้

ข้อมูลของผู้ใช้งานเว็บไซต์

ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ ไม่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคลใด ๆ แก่บริษัทฯโดยตรงเมื่อเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทฯ แต่หากท่านเลือกให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บริษัทฯในช่องทาง “ติดต่อเรา” หรือ “Contact Us” หรือติดต่อมายังบริษัทฯโดยตรง บริษัทฯ จะใช้ข้อมูลที่ท่านให้มาเพื่อตอบคำถามของท่าน เมื่อบริษัทฯ ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์นี้ บริษัทฯ ใช้เพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อสื่อสารกับท่านเพื่อให้เป็นไปตามความปรารถนาและความคาดหมายของท่าน อีกทั้ง บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์โดยชอบด้วยกฎหมายในการรับคำปรึกษาที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญและเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทฯปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของบริษัทฯ เมื่อบริษัทฯ ได้ตอบคำถามของท่านแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัทฯ ในเว็บไซต์จะถูกลบออก

Top