5 กลยุทธ์เพื่อพัฒนาสังคม

 1. การพัฒนาในเรื่องของ “โปรตีน”อย่างมีเสถียรภาพ

  เนื่องจากจำนวนประชากรโลกที่เพิ่มขึ้น และสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั้น NH Foods Group มีความมุ่งหวังในการจัดหาและจัดหาโปรตีนอย่างมีเสถียรภาพ ดังนั้นเราจึงส่งเสริมในเรื่อง ของโปรตีนโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม และสิทธิมนุษยชน

 2. ความหลากหลายของอาหาร และสุขภาพ

  ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลจำเป็นที่ต้องมีความหลากหลาย ในเรื่องของอาหาร จึงเป็นความท้าทายใหม่ๆ ให้เราคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค

 3. มีส่วนร่วมในสิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน

  ความเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น ไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป ซึ่งส่งผลจำเป็นที่ต้องมีความหลากหลาย ในเรื่องของอาหาร จึงเป็นความท้าทายใหม่ๆ ให้เราคิดค้น และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ที่หลากหลายเพื่อตอบสนองต่อผู้บริโภค

 4. ร่วมสร้างสรรค์กับสังคมด้วยอาหาร และกีฬา

  อาหารที่ดี กีฬาที่ดี และสุขภาพที่ดี ดังนั้น NH Foods Group มีเป้าหมายต้องการเพิ่มความเชื่อมโยง ของอาหาร และกีฬาให้มากขึ้นนฐานะที่เป็น “บริษัทที่เป็นพลเมืองที่ดี”ร่วมเติบโต และพัฒนา ไปด้วยกัน

 5. เคารพในการเติบโตของพนักงาน และความหลากหลาย

  NH Foods Group มีเป้าหมายที่จะเป็น “สถานที่ที่พนักงานจะสร้างความหมายของการมีชีวิต และมีความสุขที่แท้จริง” โดยเคารพความเป็นตัวตนของแต่ละคน และสนับสนุนการสร้าง สิ่งแวดล้อมที่ทำให้บุคลากรนั้น สามารถสร้างผลงานอย่างเต็มที่ และมีศักยภาพ

Top