กิจกรรม CSR โครงการอนุรักษ์ และพัฒนาวัดป่าเพื่อชุมชน ปีที่ 3

22 ตุลาคม 2562
แชร์ :

กิจกรรม CSR อนุรักษ์ป่าชุมชน ปีที่ 3 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าเขาซับแกงไก่ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านลำน้ำเขียว ลพบุรี เพื่อร่วมฟื้นฟูป่าชุมชนให้มีสภาพอุดมสมบูรณ์ และความหลากหลายทางชีวภาพ นับเป็นต้นแบบของการจัดการป่าโดยชุมชน สร้างเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่ต้นน้ำด้วยความรักและหวงแหนในทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

Top