หน้ารวมแค็ตตาล็อก

Catalog

เนื้อหาแนะนำ

โปรโมชั่นแคมเปญ

What’s new!

วีดีโอ

บทความแนะนํา

ข่าวสารและกิจกรรม

12 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สืบทอดประเพณีทางศาสนาของชาวพุทธ

เมื่อวันพุธที่ 10 กรกฏาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้ร่วมกิจกรรมถวายเทียนเข้าพรรษาจำนวน 3 วัดในเขตพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ วัดอินทราราม วัดแม่นางปลื้ม และวัดสามวิหาร ทางบริษัทฯ ได้เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนา ทำบุญ ถวายเทียนเข้าพรรษา วัตถุประสงค์ของโครงการนี้เพื่อเป็นการอนุรักษ์ไว้ซึ่งขนมธรรมเนียมประเพณีอันดีงามให้คงไว้ด้วยจิตสำนึกในการร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นไทยสืบต่อไป และเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน และชุมชน

10 กรกฎาคม 2567

กิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์ศึกษา และอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี  “โครงการปลูกป่าชายเลน”

เมื่อวันเสาร์ที่ 6 กรกฏาคม 2567 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้จัดกิจกรรมกิจกรรมปลูกป่าชายเลน ที่ศูนย์ศึกษา และอนุรักษ์ป่าชายเลนคลองตำหรุ จังหวัดชลบุรี “โครงการปลูกป่าชายเลน” โดยกิจกรรมครั้งนี้มีผู้รวมกิจกรรมทั้งหมด 120 คน ซึ่งพนักงานไทยนิปปอนฟู้ดส์ได้ทำกิจกรรมปลูกป่าอย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองวิสัยทัศน์ของ NH Foods Group ในการมีส่วนร่วมต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยการสร้างพื้นที่สีเขียว ซึ่งเป็นการสร้างสมดุลระหว่างมนุษย์ ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

Top