แนวคิดหลักของบริษัท

NH Foods Group ยึดมั่นแนวคิดหลักพื้นฐานคือ “ความสุขใจเมื่อได้รับประทาน” ดังนั้น บริษัท NH Foods Group จึงเกิดแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ ตามความเปลี่ยนแปลงของยุคสมัย อย่างไร้ขีดจำกัด เพื่อพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัทเราเป็นสถานที่ที่พนักงานจะได้รับคุณค่าในการดำรงชีวิต
และมีความสุขในชีวิตอย่างแท้จริง

NH Foods Group มุ่งมั่นที่จะสร้างโอกาส สร้างอาชีพให้กับ พนักงานทุกคนมีคุณภาพชีวิตที่ดี เพื่อมีรายได้ที่มั่นคง ดังนั้น บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นให้พนักงาน ทำงานที่ได้รับมอบหมายอย่าง เต็มที่ รู้สึกชื่นชมยินดีและ มีความสุขกับการทำงานเพื่อเกิดแรงบันดาลใจในการพัฒนาศักยภาพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม และตนเองอย่างแท้จริง

Top