แนวทางปฏิบัติ

ปฏิบัติตนด้วยความภาคภูมิใจ

ปฏิบัติตนในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของบริษัท NH Foods Group โดยทำประโยชน์เพื่อสังคม โดยผ่านผลิตภัณฑ์อาหารของพวกเรา

  1. กำหนดนโยบายการจัดการการ และปฏิบัติตามข้อกำหนด
  2. ดำเนินกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ ได้แก่ การฝึกอบรมการปฏิบัติตามกฏระเบียบ
  3. การตรวจสอบ โดยการรับฟังความคิดเห็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการใช้เป็นข้อมูลต่างๆ
  4. การปรับปรุง / แก้ไข ตามความจำเป็น

แนวทางปฏิบัติของ NH Foods Group คือ ต้องการที่จะยกระดับ อุตสาหกรรม เพื่อสร้างมาตรฐานการผลิต สู่ระดับโลก ดังนั้น เราจึงปลูกฝังพนักงานสร้างทัศนคติทีดี มีความคิดสร้างสรรค์ โดยบริษัทมุ่งเน้น การสร้างบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ที่กว้างขวาง เพื่อความท้าทายต่อสิ่งใหม่ๆ และที่สำคัญอย่างยิ่ง คือพวกเราจะปฏิบัติตนโดยคำนึงถึงลูกค้าเป็นหลักเสมอ

Top