ประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

ประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับพนักงานของบริษัทฯ คู่ค้าของบริษัทฯ และบุคคลภายนอก

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และกรณีที่จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด (“บริษัทฯ”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ผู้ติดต่อประสานงาน ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ หรือผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
1. เพื่อให้สามารถระบุหรือพิสูจน์ตัวตนของพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า/ บริการ ผู้ติดต่อประสานงาน ลูกค้าของบริษัทฯ ผู้มาติดต่อกับบริษัทฯ หรือผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
2. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถให้สิทธิพิเศษและสิทธิประโยชน์ของสมาชิกแก่ลูกค้า และจัดทำข้อเสนอของบริษัทฯ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้าโดยเฉพาะ
3. เพื่อให้บริษัทฯ สามารถจัดกิจกรรมทางการตลาด โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ‘กิจกรรม/การติดต่อสื่อสารทางการตลาด’ ด้านล่าง
4. เพื่อเป็นไปตามกระบวนการสรรหาบุคลากรและการพิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครงาน/ ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ การจัดการสัมภาษณ์งาน และการพิจารณาจ้างงาน/ว่าจ้างผู้สมัครงาน/ ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
5. เพื่อใช้ในการพิจารณาจ้างงาน/ว่าจ้างผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ในอนาคตหากบุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการคัดเลือกและว่าจ้างในการสมัครรอบแรกในกรณีที่บริษัทฯ มีตำแหน่งใด ๆ ที่ว่างและเหมาะสมในอนาคต
6. เพื่อให้การบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไปของบริษัทฯ รวมถึง การจัดทำบันทึก/ทะเบียนพนักงานและบัตรประจำตัวพนักงาน ติดต่อและประสานงานกับพนักงาน (หรือบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินของพนักงาน (หากจำเป็น)) พิจารณาและตัดสินใจเกี่ยวกับการเลื่อนตำแหน่ง การขึ้นเงินเดือน และ/ หรือโบนัส การจัดโครงการฝึกอบรมพนักงาน รวมถึงการจัดทำแบบฟอร์มการลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมของพนักงานและบันทึกการมีส่วนร่วม/การเข้าร่วมของพนักงาน และการจัดกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ของบริษัทฯ
7. เพื่อดำเนินการและปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และพนักงาน รวมถึงการส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่ธนาคารเพื่อจ่ายค่าจ้าง โบนัส และสิทธิประโยชน์อื่น ๆ ให้แก่พนักงาน การส่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องให้แก่บริษัทประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและ/หรือบุคคลอื่น ๆ เพื่อให้พนักงานได้รับสวัสดิการที่พนักงานพึงมีสิทธิได้รับ อีกทั้งเพื่อเป็นการดำเนินการและปฏิบัติการตามสัญญาระหว่างบริษัทฯ และคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ผู้ติดต่อประสานงาน หรือลูกค้าของบริษัทฯ
8. เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย (รวมถึงแถลงการณ์ ประกาศ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ซึ่งออกตามกฎหมายนั้น ๆ) ซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม เช่น พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พระราชบัญญัติประกันสังคม พระราชบัญญัติเงินทดแทน พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน กฎหมายภาษีอากร พระราชกำหนดการบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พระราชบัญญัติคนเข้าเมือง และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เป็นต้น
9. เพื่ออำนวยความสะดวกแก่พนักงาน (รวมถึงคู่สมรส) ในการเรียกร้อง/ใช้สิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสังคม และ/ หรือกองทุนเงินทดแทนในสถานการณ์ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กฎหมายและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องกำหนด
10. เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ (มยส.) ซึ่งกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกำหนด ซึ่งรวมถึงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาหรือกิจกรรมอื่น ๆ เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานดังกล่าว
11. เพื่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการดำเนินการอื่นที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ โดยคำนึงถึงสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการให้คำปรึกษา ความช่วยเหลือ ความร่วมมือ และ/ หรือการประสานงานกับคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ผู้ติดต่อประสานงาน และลูกค้าของบริษัทฯ และเพื่อการทำบัญชีและการตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ
12. เพื่อการดำเนินกระบวนการทางศาลและ/ หรืออนุญาโตตุลาการ (หากมี) รวมถึงการต่อสู้คดีในกระบวนการทางศาลหรืออนุญาโตตุลาการ
13. ในกรณีที่อาจมีการซื้อขาย โอน ควบรวม หรือปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ (หรือบริษัทแม่ของบริษัทฯ) เพื่อให้ข้อมูลที่จำเป็นและเพียงพอแก่ผู้ที่สนใจเข้าซื้อกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทแม่ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้ข้อมูลในการตรวจสอบวิเคราะห์กิจการของบริษัทฯ (Due Diligence) เพื่อประกอบการตัดสินใจของผู้ที่สนใจ และเพื่อให้การซื้อขาย โอน ควบรวม หรือปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ (หรือบริษัทแม่ของบริษัทฯ) บรรลุผลสำเร็จ (หากมี)
14. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติ ซึ่งในกรณีดังกล่าว บริษัทฯ ได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
15. เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
16. เพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพและโรคระบาดอันตรายตามความจำเป็น
17. เพื่อวัตถุประสงค์อื่นตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ หรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นใดที่ไม่ใช่บริษัทฯ เว้นแต่ประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญน้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
นอกจากนี้ บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ (โดยได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากพนักงานที่เกี่ยวข้องในกรณีที่จะต้องได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งตามที่พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 กำหนด) สำหรับวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้:
1. บริษัทฯ เก็บรวบรวมประวัติอาชญากรรมของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
2. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลสุขภาพ ความเจ็บป่วย และความพิการของพนักงาน รวมถึงรายงานผลการตรวจสุขภาพ/ ใบรับรองแพทย์ของพนักงานเพื่อพิจารณาความเหมาะสมของพนักงานในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งที่มีปัจจัยด้านสุขภาพและความพิการเป็นคุณสมบัติสำคัญ (ยกตัวอย่างเช่น พนักงานในสายการผลิตจะต้องปราศจากโรคตามที่ระบุในกระบวนการสรรหาบุคลากรดังนี้: โรคไวรัสตับอักเสบเอ โรคไวรัสตับอักเสบบี และโรคที่ระบุในกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 รวมถึงโรคเรื้อน วัณโรค การติดสารเสพติด โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเท้าช้าง โรคผิวหนังที่น่ารังเกียจ) เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจโรงงานอาหารจึงจำเป็นต้องควบคุมคุณภาพมาตรฐานการผลิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทฯ จะต้องลดโอกาสการเกิดการปนเปื้อนในกระบวนการผลิตอาหาร นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังใช้ข้อมูลดังกล่าวในการบริหารจัดการด้านทรัพยากรบุคคลทั่วไป เช่น ใช้เพื่อตัดสินใจโยกย้ายตำแหน่งให้เหมาะสมกับสุขภาพของพนักงาน หรือในกรณีที่พนักงานลาป่วยเป็นระยะเวลาที่จะต้องแสดงใบรับรองแพทย์เป็นหลักฐานให้แก่บริษัทฯ โดยบริษัทฯ อาจใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อป้องกันปัญหาสุขภาพและโรคระบาดอันตรายตามความจำเป็น
3. บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลจำลองลายนิ้วมือของพนักงานเพื่อให้พนักงานยืนยันตัวตนในการเข้าหรือออกจากสถานที่ทำงาน เพื่อรักษาความปลอดภัยในสถานที่ทำงานและบันทึกเวลาเข้าและเวลาออกจากงานของพนักงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวมที่เกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ตามรายการที่ระบุไว้ข้างต้นมีความจำเป็นเพื่อให้บริษัทฯ สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง หากท่านไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นดังกล่าวเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุข้างต้น บริษัทฯ อาจไม่สามารถปฏิบัติตามหรือบริหารจัดการสัญญาหรืออำนวยความสะดวกให้แก่ท่านได้

ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ เก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ เก็บรวบรวมข้อมูลบุคคลประเภทต่าง ๆ จากท่าน รวมถึง
1. ข้อมูลส่วนบุคคล
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง วันเกิด เพศ อายุ สัญชาติ ลายมือชื่อ
• ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล
• ข้อมูลการสื่อสาร เช่น บันทึกรูปภาพหรือเสียงในขณะที่ติดต่อสื่อสารกับคู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า/บริการ ผู้ติดต่อประสานงาน และลูกค้าของบริษัทฯ
• ข้อมูลการมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่บริษัทฯ จัดขึ้น เช่น ภาพนิ่งหรือภาพถ่ายวิดีโอของกิจกรรม
• สำเนาทะเบียนบ้านของพนักงาน
• สำเนาใบอนุญาตทำงานและวีซ่าของพนักงาน
• สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากหน้าแรก รวมทั้งเลขบัญชีธนาคารของพนักงาน
• ประวัติการศึกษาของพนักงาน รวมทั้งสำเนาหนังสือรับรองการศึกษาของพนักงาน
• ประวัติการทำงาน และประวัติย่อ (CV/resume) ของพนักงาน
• ประวัติการเกณฑ์ทหาร รวมทั้งสำเนาใบปลดประจำการของพนักงาน
• แบบฟอร์มใบสมัครงาน รวมทั้งเอกสารแนบของพนักงาน
• ข้อมูลการลดย่อนภาษีของพนักงาน
• บุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินของพนักงาน ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และความสัมพันธ์ของบุคคลดังกล่าวกับพนักงาน (หมายเหตุ: พนักงานจะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลดังกล่าวในการส่งข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านี้ให้แก่บริษัทฯ)
• ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงานที่เกิดขึ้นจากหรือเกี่ยวเนื่องกับการจ้างงาน เช่น สัญญาจ้าง ประวัติการลา ผลการประเมินการปฏิบัติงาน การเปลี่ยนตำแหน่งหรือปรับเงินเดือน และบันทึกการลงโทษทางวินัยต่อพนักงาน เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน เลขที่หนังสือเดินทาง วันเกิด เพศ อายุ สัญชาติ
• ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล
• ประวัติการเกณฑ์ทหาร รวมทั้งสำเนาใบปลดประจำการของพนักงาน
• ประวัติการศึกษา รวมทั้งสำเนาหนังสือรับรองการศึกษาและทักษะทางด้านภาษาต่าง ๆ
• ประวัตการทำงานและประวัติย่อ (CV/resume)
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ นามสกุล วันเกิด และเพศ
• ข้อมูลติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์/โทรศัพท์มือถือ ที่อยู่อีเมล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ
• ประวัติอาชญากรรมของพนักงาน
• ข้อมูลสมาชิกภาพสหภาพแรงงานของพนักงาน
• ข้อมูลความพิการ ข้อมูลสุขภาพ และข้อมูลความเจ็บป่วยของพนักงาน รวมทั้งข้อมูลดังกล่าวที่ปรากฏในรายงานผลการตรวจสุขภาพ/ใบรับรองแพทย์ของพนักงาน
• ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือของพนักงาน
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีละเอียดอ่อนเกี่ยวกับผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
• ประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือก

แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากแหล่งที่มาของข้อมูลดังนี้:
(1) ได้รับจากท่าน (กล่าวคือ เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล) โดยตรง
(2) ได้รับจากแหล่งอื่น ๆ ยกตัวอย่างเช่น บริษัทฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ ผ่านบริษัทจัดหางานและบุคคลอ้างอิง ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพพนักงานจากโรงพยาบาล และประวัติอาชญากรรมของพนักงานจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
บริษัทฯ ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากแหล่งข้อมูลที่ระบุไว้ข้างต้นในรูปแบบเอกสารหรือข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์/ซอฟต์ไฟล์ ตามที่พนักงานได้ให้แก่บริษัทฯ หรือผ่านทางโทรศัพท์ ทางวาจา หรือทางอีเมล

กิจกรรม/การติดต่อสื่อสารทางการตลาด

หากลูกค้าของบริษัทฯ ได้ให้ความยินยอมเพื่อรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดจากบริษัทฯ บริษัทฯ จะส่งการติดต่อสื่อสารทางการตลาดให้กับลูกค้าที่เป็นสมาชิกดังกล่าว รวมถึง ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และกิจกรรมทางการตลาดอื่น ๆ ของบริษัทฯ รวมถึงข้อมูลอื่น ๆ ด้วย
ลูกค้าสามารถถอนความยินยอมสำหรับการติดต่อสื่อสารทางการตลาดได้ตลอดเวลา โปรดดู ‘สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล’ ด้านล่างเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเรื่องวิธีการขอเพิกถอนความยินยอม

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล

ระยะเวลาการเก็บรักษาข้อมูลและการเปิดเผยข้อมูล

บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลทั้งในรูปแบบเอกสารสิ่งพิมพ์ (Hard Copy) และรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์/Soft Copy โดยเอกสารสิ่งพิมพ์จะถูกจัดเก็บไว้ในตู้เอกสารที่ล็อกไว้ และข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์จะถูกจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ โดยจะต้องป้อนรหัสผ่านเพื่อเข้าถึงข้อมูล
บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตราบเท่าที่บริษัทฯ พิจารณาว่ามีความจำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวตามที่ระบุในประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ หลักเกณฑ์ที่ใช้ในการกำหนดระยะเวลาการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ รวมถึงกรณีที่: บริษัทฯ เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลตามระยะเวลาที่บริษัทฯ ยังดำเนินความสัมพันธ์กับท่านในฐานะพนักงาน คู่ค้าทางธุรกิจ ผู้จัดหาสินค้า/ บริการ ลูกค้า ผู้ติดต่อประสานงานของบริษัทฯ ผู้สมัครงาน/ ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ; และบริษัทฯ อาจเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลในระยะเวลาที่ยาวนานขึ้นหากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมาย หรือเพื่อให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด หรือเพื่อก่อตั้ง ปฏิบัติตามหรือใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือปฏิบัติตามนโยบายและระเบียบภายในของบริษัทฯ เพื่อเหตุอื่นใด โปรดดูแนวทางเกี่ยวกับระยะเวลาที่บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและเอกสารที่มีข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ด้านล่างนี้

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานของบริษัทฯ

1. ประเภทของข้อมูล/เอกสาร : ชื่อ นามสกุล และหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน และ/หรือเลขที่หนังสือเดินทาง และสัญญาจ้างของพนักงาน
ระยะเวลา : ตลอดไป (ถึงแม้ว่าสัญญาจ้างของพนักงานที่เกี่ยวข้องจะสิ้นสุดลงแล้วก็ตาม)

2. ประเภทของข้อมูล/เอกสาร : ทะเบียนลูกจ้าง/พนักงาน (และข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดทำทะเบียนลูกจ้าง/พนักงาน)
ระยะเวลา : 2 ปีนับจากวันที่สัญญาจ้างพนักงานแต่ละคนสิ้นสุดลง (หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทแรงงาน จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง)

3. ประเภทของข้อมูล/เอกสาร : ข้อมูลเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา ค่าทำงานในวันหยุด และค่าล่วงเวลาในวันหยุดให้แก่พนักงาน
ระยะเวลา : 2 ปีนับจากวันที่มีการจ่ายเงิน (หรือในกรณีที่มีข้อพิพาทแรงงาน จนกว่าจะมีคำสั่งหรือคำพิพากษาถึงที่สุดเกี่ยวกับประเด็นที่เกี่ยวข้อง)

4. ประเภทของข้อมูล/เอกสาร : บัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชี
ระยะเวลา : 5 ปีนับจากวันที่ปิดบัญชี (หรือจนกว่าจะมีการส่งมอบบัญชีหรือเอกสารให้แก่สารวัตรใหญ่บัญชีในกรณีที่บริษัทฯ เลิกประกอบธุรกิจด้วยเหตุใด ๆ โดยมิได้มีการชำระบัญชี)

5.ประเภทของข้อมูล/เอกสาร : เอกสารที่ส่งให้กรมสรรพากร (เช่น ข้อมูลการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากเงินเดือน/ ค่าจ้างที่มีเลขบัตรประจำตัวประชาชนของพนักงานที่เกี่ยวข้องระบุไว้ เป็นต้น) และเอกสารที่ส่งให้แก่สำนักงานประกันสังคม
ระยะเวลา : 5 ปีนับจากวันที่มีการส่งข้อมูล

6. ประเภทของข้อมูล/เอกสาร : ประวัติอาชญากรรมของพนักงาน
ระยะเวลา : ตราบเท่าที่พนักงานยังคงเป็นพนักงานของบริษัทฯ

7. ประเภทของข้อมูล/เอกสาร : ข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับพนักงาน (รวมถึงบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉิน) และเอกสารอื่น ๆ ที่มีข้อมูลดังกล่าว
ระยะเวลา : ตราบเท่าที่พนักงานยังคงเป็นพนักงานของบริษัทฯ และต่อเนื่องไปอีก 3 ปีหลังจากนั้นสำหรับเอกสารสิ่งพิมพ์ และ 5 ปีหลังจากนั้นสำหรับข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ

• 1 เดือนนับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับใบสมัครจากผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ แต่ละราย อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่บุคคลดังกล่าวได้รับการคัดเลือกและว่าจ้างเป็นพนักงานของบริษัทฯ บริษัทฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับพนักงานเป็นระยะเวลาที่ยาวนานขึ้น – โปรดดูรายละเอียดข้างต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับลูกค้าของบริษัทฯ
• ตราบเท่าที่ลูกค้ายังคงเป็นสมาชิกและ/หรือยังคงมีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทฯ และต่อเนื่องไปอีก 2 ปีภายหลังจากนั้น

ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งบริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับพนักงานที่เก็บรวบรวม และเหตุผลของการเปิดเผย

บริษัทฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในบางกรณีเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่ระบุในประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ต่อ
• บริษัทลูก บริษัทในเครือ และบริษัทภายในกลุ่มเดียวกันกับบริษัทฯ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นเท่านั้น
• เจ้าหน้าที่รัฐ เจ้าหน้าที่กำกับดูแล องค์กรอิสระ หรือเจ้าหน้าที่อื่น ๆ ตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้ใช้อำนาจหรือปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมาย เช่น ศาล เจ้าหน้าที่ตำรวจ กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กรมที่ดิน กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงคมนาคม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงแรงงาน กรมบังคับคดี สำนักงานอัยการสูงสุด เป็นต้น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง คำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายของหน่วยงานของรัฐ หรือคำสั่งของศาลซึ่งบริษัทฯ มีหน้าที่ปฏิบัติตาม
• ธนาคารและบริษัทบัญชีที่ให้บริการด้านการบัญชีและระบบการจ่ายเงินเดือน (Payroll) บริษัทประกันภัย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพและผู้จัดการกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เพื่อดำเนินการจ่ายเงินเดือนและให้สิทธิประโยชน์ให้แก่พนักงาน
• โรงพยาบาลซึ่งบริษัทฯ จัดให้ตรวจสุขภาพพนักงานตามที่ระบุไว้ข้างต้น
• สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อขอรับประวัติอาชญากรรมของผู้สมัครงาน/ผู้ที่อาจได้รับพิจารณาคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งในบริษัทฯ
• หน่วยงาน องค์กร หรือบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิทธิเรียกร้อง การดำเนินคดี ข้อพิพาท การร้องทุกข์ หรือข้อกล่าวหาต่อบริษัทฯ เช่น คู่กรณี พยาน เป็นต้น
• หน่วยงาน ผู้รับจ้าง/ ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินการใด ๆ เช่น ผู้ตรวจสอบบัญชี ทนายความ ที่ปรึกษากฎหมาย ผู้ให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารหรือสินค้า ผู้ให้บริการด้านการขอวีซ่าและใบอนุญาตทำงาน
• คู่ค้าทางธุรกิจ ลูกค้า และผู้จัดหาสินค้า/บริการสำหรับการประกอบธุรกิจของบริษัทฯ
• ผู้ที่อาจจะซื้อกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทแม่ หรือบุคคลที่สนใจเข้าทำธุรกรรมควบรวมกิจการกับบริษัทฯ หรือบริษัทแม่ของบริษัทฯ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมการซื้อขายกิจการ ธุรกรรมควบรวม หรือปรับโครงสร้างกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทแม่ของบริษัทฯ ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต (รวมถึงที่ปรึกษาที่เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้อง)
• บุคคลภายนอก เมื่อได้รับความยินยอมจากท่าน หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญา หรือตามกฎหมาย หรือเป็นไปตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทฯ แล้วแต่กรณี รวมถึงสื่อสาธารณะและสื่อออนไลน์
ในการนี้ ในกรณีที่จะมีการส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ บริษัทฯ จะดำเนินการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 อย่างเคร่งครัด
หากบริษัทฯ จะต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลต่อบุคคลใดตามที่ระบุข้างต้น การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจะเป็นไปอย่างจำกัดและบริษัทฯ จะเปิดเผยเฉพาะข้อมูลและ/หรือเอกสารที่จำเป็นเพื่อการบรรลุวัตถุประสงค์อันชอบด้วยกฎหมายของการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้น

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

ข้อมูลสำหรับการติดต่อ

หากท่านมีคำถามหรือคำร้องขอใดๆ เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือวิธีการใช้สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือมีข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทฯ โปรดติดต่อบริษัทฯ ที่:
บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด
ชื่อบริษัท: บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด
ที่อยู่: 1/21 สวนอุตสาหกรรมโรจนะ หมู่ที่ 5 หมู่บ้านคานหาม อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
อีเมล: hr_tnf@tnf.co.th
หมายเลขโทรศัพท์: 035-330046, 035-330052
เว็บไซต์: http://www.thainipponfoods.com/

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านมีสิทธิในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิดังต่อไปนี้
• สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม
ในกรณีที่บริษัทฯ อาศัยเฉพาะแต่เพียงความยินยอมของท่านเป็นฐานตามกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถเพิกถอนความยินยอมที่ท่านได้ให้ไว้แก่บริษัทฯ เพื่อประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดในการเพิกถอนความยินยอมตามกฎหมาย หรือตามสัญญาซึ่งเป็นประโยชน์ต่อท่าน ทั้งนี้ เท่านี่สามารถกระทำได้ตามกฎหมาย
อย่างไรก็ตาม การเพิกถอนความยินยอมจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทฯ ได้กระทำก่อนหน้านี้ซึ่งท่านได้ให้ความยินยอมไว้แล้วโดยชอบด้วยกฎหมาย
• สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทฯ และขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านมิได้ให้ความยินยอม
• สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้กับบริษัทฯ ตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามเมื่อมีเหตุตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ลบ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลกลายเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล
ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่กฎหมายกำหนด
• สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง
ในกรณีที่ท่านพิจารณาเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความครอบครองของบริษัทฯ ไม่ถูกต้องหรือข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเปลี่ยนแปลง ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทฯ แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
• สิทธิในการได้รับแจ้งเมื่อมีการปรับปรุงแก้ไขประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
โดยปกติ บริษัทฯ จะทบทวนและปรับปรุงแก้ไขประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเป็นครั้งคราวตามความเหมาะสมเพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้รับความคุ้มครองอย่างเหมาะสม ในกรณีที่มีการปรับปรุงแก้ไขประกาศแจ้งข้อมูลการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ บริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบผ่านกระดานประกาศของบริษัทฯ หรือเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรือส่งอีเมลไปยัง thainipponfoods@tnf.co.th.
• สิทธิในการร้องเรียนบริษัทฯ
ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังพนักงานเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ในกรณีที่บริษัทฯ ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติฯ หรือประกาศ/ แถลงการณ์ซึ่งออกตามความกฎหมายดังกล่าว

ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลยื่นคำขอใช้สิทธิตามบทบัญญัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 เมื่อบริษัทฯ ได้รับคำขอดังกล่าวแล้ว บริษัทฯ จะดำเนินการเกี่ยวกับคำขอนั้นภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด นอกจากนี้ บริษัทฯขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธหรือไม่ดำเนินการตามคำขอในบางกรณีตามที่กฎหมายกำหนด

[ประกาศเมื่อวันที่ [•] มกราคม 2565]

Top