วันแรงงานแห่งชาติ 2567 ไทยนิปปอนฟู้ดส์ เข้าร่วมทำจิตอาสาสนองตอบนโยบายจังหวัดพระนครศรีอยุธยา “อยุธยา เมืองสะอาด”

6 พฤษภาคม 2567
แชร์ :

เมื่อวันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คุณประพันธ์ ตรีบุปผา กล่าวเปิดงานวันแรงงานแห่งชาติประจำปี 2567 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับประธานสหภาพแรงงาน พร้อมกล่าวถึงที่มาของวันแรงงานแห่งชาติ ซึ่งบริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ ได้เข้าร่วมทำกิจกรรมกับกลุ่มสหภาพแรงงานจังหวัด

กิจกรรมที่จัดขี้นครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการรวมพลังสร้างความสมานฉันท์ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง องค์กรนายจ้างและองค์กรลูกจ้าง ภายใต้หลักคิดการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ โดยทำกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยการเก็บขยะมูลฝอย ตัดต้นไม้ กำจัดหญ้าและวัชพืช สานต่อนโยบาย “อยุธยา เมืองสะอาด” ของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้เจ้ากรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน คุณชัยวัฒน์ อางคาสัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และ คุณพูนสุข สุวรรณดี ประธานชมรมบริหารงานบุคคลจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และเจ้าหน้าที่ชำนาญการของสวัสดิการ และคุ้มครองแรงงานจังหวัดพระนาครศรีอยุธยา ร่วมถ่ายภาพกับสมาชิกที่เข้าร่วมกิจกรรมจากบริษัทไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด

ข่าวสารและกิจกรรม

Top