โครงการ CSR ปลูกป่าชายเลน จังหวัดสมุทรสงคราม ณ บ้านไม้ชายเลน เพื่ออนุรักษ์ป่าชายฝั่งทะเล

28 มิถุนายน 2566
แชร์ :

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา บริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด ได้มีการจัดกิจกรรม CSR เข้าร่วมโครงการปลูกป่าชายเลนจังหวัดสมุทรสงคราม ณ บ้านไม้ชายเลน ซึ่งทางบริษัทฯ มีวัตถุประสงค์เข้าร่วมโครงการนี้โดยจัดกิจกรรมปลูกป่า เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์ธรรมชาติ และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของทะเล

ในการจัดกิจกรรมครั้งนี้ ไทยนิปปอนฟู้ดส์ ต้องการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจ โดยตระหนักถึงคุณค่าของระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพในการอยู่ร่วมกับป่าไม้อย่างยั่งยืน ปลูกฝังให้คนรัก และหวงแหนธรรมชาติ โดยมีส่วนร่วมในการปลูกป่า เพื่อสอดคล้องกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ขอขอบคุณพนักงานบริษัท ไทยนิปปอนฟู้ดส์ จำกัด พนักงานทุกไทยนิปปอนฟู้ดส์ทุกท่านที่ได้ร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้

ข่าวสารและกิจกรรม

Top